دادستان عمومی و انقلاب بندر امام خمینی خوراک خبرخوان خوراک اتم

دادستان عمومی و انقلاب بندر امام خمینی (ره) گفت: دستورهای لازم قضایی جهت علت وقوع حادثه روز جمعه پتروشیمی رازی که منجر به فوت دو نفر و مصدوم شدن چهار نفر شد، توسط کارشناس صادر و پرونده قضایی در این خصوص تشکیل شد.
دادستان عمومی و انقلاب بندر امام خمینی(ره) گفت: تاکنون یک عضو شورای اسلامی و سه پیمانکار شهرداری بندر امام خمینی(ره) پس از تفهیم اتهام بازداشت، یک پیمانکار دیگر با قرار وثیقه متناسب آزاد شده و حکم جلب دو پیمانکار دیگر نیز صادر و پرونده در حال رسیدگی قضایی است.
دادستان عمومی و انقلاب بندر امام خمینی(ره) با بیان اینکه رای داگاه بر محکوم شدن متهم به پرداخت دیه در حق شاکی به مبلغ یک میلیارد و ۳۲۰ میلیون ریال صادر شد گفت: شهرداری بندر امام خمینی(ره) به پرداخت دیه در خصوص پرونده حمله چند سگ بی‌صاحب به یک کودک و آسیب به وی محکوم شد.