خوزستان خوراک خبرخوان خوراک اتم

همزمان با تغییر مدیران ناکارآمد استان خوزستان طبق وعده رییس جمهور؛ بهروز آقایی مدیرکل بنادر و دریانوردی استان خوزستان برکنار و جلیل اسلامی با حفظ سمت به عنوان سرپرست معرفی شد.

رئیس جمهور در جمع علما، نخبگان و بزرگان عشایر خوزستان:

رئیس جمهور جمهور با بیان اینکه اشتغال اولویت خوزستان است، گفت: برای گره گشایی از مشکل خوزستان و کشور از هیچ تلاشی فروگذار نخواهیم کرد.