گزارش تصویری مسابقات اسلالوم همگانی استان خوزستان

گزارش تصویری مسابقات اسلالوم اتومبیلرانی همگانی قهرمانی استان خوزستان به میزبانی بندر امام خمینی(ره)

 

مسابقات اسلالوم اتومبیلرانی همگانی قهرمانی استان خوزستان به میزبانی بندر امام خمینی(ره) | عکاس: سید ایمان صالحی

مسابقات اسلالوم اتومبیلرانی همگانی قهرمانی استان خوزستان به میزبانی بندر امام خمینی(ره) | عکاس: سید ایمان صالحی

مسابقات اسلالوم اتومبیلرانی همگانی قهرمانی استان خوزستان به میزبانی بندر امام خمینی(ره) | عکاس: سید ایمان صالحی

مسابقات اسلالوم اتومبیلرانی همگانی قهرمانی استان خوزستان به میزبانی بندر امام خمینی(ره) | عکاس: سید ایمان صالحی

مسابقات اسلالوم اتومبیلرانی همگانی قهرمانی استان خوزستان به میزبانی بندر امام خمینی(ره) | عکاس: سید ایمان صالحی

مسابقات اسلالوم اتومبیلرانی همگانی قهرمانی استان خوزستان به میزبانی بندر امام خمینی(ره) | عکاس: سید ایمان صالحی

مسابقات اسلالوم اتومبیلرانی همگانی قهرمانی استان خوزستان به میزبانی بندر امام خمینی(ره)مسابقات اسلالوم اتومبیلرانی همگانی قهرمانی استان خوزستان به میزبانی بندر امام خمینی(ره)مسابقات اسلالوم اتومبیلرانی همگانی قهرمانی استان خوزستان به میزبانی بندر امام خمینی(ره)مسابقات اسلالوم اتومبیلرانی همگانی قهرمانی استان خوزستان به میزبانی بندر امام خمینی(ره)مسابقات اسلالوم اتومبیلرانی همگانی قهرمانی استان خوزستان به میزبانی بندر امام خمینی(ره)مسابقات اسلالوم اتومبیلرانی همگانی قهرمانی استان خوزستان به میزبانی بندر امام خمینی(ره)مسابقات اسلالوم اتومبیلرانی همگانی قهرمانی استان خوزستان به میزبانی بندر امام خمینی(ره)مسابقات اسلالوم اتومبیلرانی همگانی قهرمانی استان خوزستان به میزبانی بندر امام خمینی(ره)مسابقات اسلالوم اتومبیلرانی همگانی قهرمانی استان خوزستان به میزبانی بندر امام خمینی(ره)مسابقات اسلالوم اتومبیلرانی همگانی قهرمانی استان خوزستان به میزبانی بندر امام خمینی(ره)

https://biknews.ir/4023کپی شد! https://khabarbandaremamkhomeyni.ir/4023/گزارش-تصویری-مسابقات-اسلالوم-همگانی-ا/کپی شد!