لایروبی غیر بهداشتی جوی‌های آب توسط شهرداری بندر امام خمینی(ره)

به گزارش خبر بندر امام خمینی(ره)، تصاویری که مشاهده می کنید عملیات لایروبی غیر بهداشتی و غیر مکانیزه جوی‌آب در بازار شهید صدوقی بندر امام خمینی(ره) است.

 

لایروبی غیر بهداشتی جوی‌های آب بازار شهید صدوقی توسط شهرداری بندر امام خمینی(ره)

لایروبی غیر بهداشتی جوی‌های آب بازار شهید صدوقی توسط شهرداری بندر امام خمینی(ره)

لایروبی غیر بهداشتی جوی‌های آب بازار شهید صدوقی توسط شهرداری بندر امام خمینی(ره)

لایروبی غیر بهداشتی جوی‌های آب بازار شهید صدوقی توسط شهرداری بندر امام خمینی(ره)

لایروبی غیر بهداشتی جوی‌های آب بازار شهید صدوقی توسط شهرداری بندر امام خمینی(ره)

لایروبی غیر بهداشتی جوی‌های آب بازار شهید صدوقی توسط شهرداری بندر امام خمینی(ره)

لایروبی غیر بهداشتی جوی‌های آب بازار شهید صدوقی توسط شهرداری بندر امام خمینی(ره)

لایروبی غیر بهداشتی جوی‌های آب بازار شهید صدوقی توسط شهرداری بندر امام خمینی(ره)

لایروبی غیر بهداشتی جوی‌های آب بازار شهید صدوقی توسط شهرداری بندر امام خمینی(ره)

لایروبی غیر بهداشتی جوی‌های آب بازار شهید صدوقی توسط شهرداری بندر امام خمینی(ره)

لایروبی غیر بهداشتی جوی‌های آب بازار شهید صدوقی توسط شهرداری بندر امام خمینی(ره)

لایروبی غیر بهداشتی جوی‌های آب بازار شهید صدوقی توسط شهرداری بندر امام خمینی(ره)

لایروبی غیر بهداشتی جوی‌های آب بازار شهید صدوقی توسط شهرداری بندر امام خمینی(ره)

https://biknews.ir/4310کپی شد! https://khabarbandaremamkhomeyni.ir/4310/لایروبی-غیر-بهداشتی-جوی‌های-آب-توسط-ش/کپی شد!