عبدالله نان آور کوچک

چند روز پیش به پیشنهاد یکی از دوستان برای بررسی وضعیت شهر به برخی از محله های حاشیه نشین سری زدیم.

در یکی از محله ها با پسر بچه ای حدودا ۱۲ ساله به نام عبدالله آشنا شدم، وارد خانه شان شدیم اوضاع از آنچه بتوانید تصور کنید بدتر بود، خانه ای نمور، تاریک، در کنار دریاچه ای از فاضلاب و سقف خانه از جنس ورق فلزی در حال چکه کردن! عبدالله دوازده ساله نان آور این خانه با شش نفر جمعیت است!
وضعیت اسفناک خانه را بگذارید در کنار دو وعده غذایی روزانه که برخی روزها به یک وعده کاهش می یابد!
دوستمان تعریف می کرد اولین بار عبدالله را در حالی مشاهده کرده است که به زور یک کیسه ضایعات که خیلی از وزن خودش بیشتر بود را با دست های کوچکش می کشید تا برای خانواده لقمه نانی تهیه کند.
شب گذشته بارانی اندک بارید، به یادشان افتادم…
قلم از نوشتن آنچه در زیرپوست شهرم می گذرد عاجز است، عبدالله های دوازده ساله در اطرافمان کم نیستند، این روزها به محله های فقیر نشین سری بزنیم و شادی هایمان را تقسیم کنیم.

یادداشت سردبیر

https://biknews.ir/3977کپی شد! https://khabarbandaremamkhomeyni.ir/3977/عبدالله-نان-آور-کوچک/کپی شد!