جشن انقلاب با طعم بی پولی کارگران

یک سوال: بالفرض شخصی از یک سو هم گرسنه باشد و هم نیاز به تفریح داشته باشد و از سوی دیگر مقدار پولی که دارد فقط به اندازه هزینه یکی از این دو باشد به نظر شما انسان عاقل کدام را انتخاب میکند؟!

شهرداری شهر ما در اثر سوءتدبیر شهرداران و شوراهای گذشته که از قضا برخی از آنان یا طرفداران آنان در شورای جدید نیز حاضرند دچار بدهی ۱.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریالی شده است. که حقوق های چندماهه عقب افتاده کارگران مظلوم یکی از نتایج آن است. حال سوال این است بالفرض مردم به موسیقی زنده و مجری مشهور نیاز داشته باشند، آیا این نیاز مهم است یا سفره و دستان خالی و عرق سرد شرمندگی کارگران در مقابل خانواده های عزیزشان.

به آقایان باید گفت انقلاب، به اینگونه جشن ها نه نیاز داشته و نه نیازی دارد و اینگونه کارها نه سبب انقلاب بوده و نه علت بقای آن.
انقلاب و دهه فجر نیز صرفا یک بهانه است، راستی اگر اسم جشن، جشن انقلاب نبود چه تفاوتی در ماهیت آن صورت میگرفت؟! هیچ، سهم انقلاب، از این جشن فقط نامی است و بس.

هزینه دعوت از مجری مشهور و… سهم سفره ی محرومین و مستضعفینی است که ولی نعمت انقلابند. به جای این هزینه ها، حداقل زمینه ی بخش اندکی از مطالبات آنان را فراهم می آوردید.

جشن انقلاب را مردم در ۲۲بهمن بدون هزینه برگزار می کنند، و مسئولان باید با عمل خالصانه و مجاهدانه برای ولی نعمتان انقلاب و با احقاق حقوق مظلومان جشن انقلاب برگزار کنند.

یادداشت سردبیر

https://biknews.ir/3730کپی شد! https://khabarbandaremamkhomeyni.ir/3730/جشن-انقلاب-با-طعم-بی-پولی-کارگران/کپی شد!