نگاه عدالت محورانه برای بندر امام خمینی(ره) چیزی جز شهرستان شدن نیست

سخنگوی شورای شهر در گفتگو با پایگاه خبر بندر امام خمینی(ره) مطرح کرد: شهرستان شدن حق بندر امام خمینی(ره) است، تمام مشکلات از قبیل درمانی، بهداشتی و نبود زیرساخت های اداری به دلیل شهرستان نبودن بندر امام خمینی(ره)است.

بزاز افزود: به واسطه کوچک بودن ساختار اداری امکان ارایه خدمات به نحوه شایسته برای مردم شهر وجود ندارد.

عضو شورای پنجم تصریح کرد: نگاه عدالت محورانه برای بندر امام خمینی(ره) چیزی جز شهرستان شدن نیست، همه کسانی که تا کنون در این خصوص کم کاری کرده اند مقصر هستند. چگونه میتوانیم نگاه عدالت محورانه به حوزه داشته باشیم در صورتیکه بدیهی ترین حق مردم را نادیده بگیریم.

سید سعید بزاز ادامه داد: مطالبه به حق مردم بندر امام خمینی(ره) با گذشت دهها سال از بی عدالتی ها و روا داشتن تبعیض توسط مسئولین ارتقاء بخش به شهرستان است. رویکرد عدالت محوری دیدن حق و اقدام شجاعانه است نه به تعویق انداختن بدیهی ترین خواسته مردم.

وی با تاکید بر رویکرد شورای شهر در خصوص ارتقاء وضعیت بندر امام خمینی(ره) اظهار داشت: شورای شهر در موضوع شهرستان شدن بندر امام خمینی(ره) با احدی مماشات نخواهد کرد. نباید بمانند پیشینیان خود با محافظه کاری عمل نماییم و نابرابری ها را تشدید کنیم که این اقدامات درد و رنج مردم صبور بندر امام خمینی(ره) را دوچندان می کند.

بزاز در پایان گفت: هیچ عدالتی بالاتر از احقاق حق و فرونشاندن آتش دل مردمی که سالهاست در انتظار حقوق حداقلی خود هستند نیست.

https://biknews.ir/3641کپی شد! https://khabarbandaremamkhomeyni.ir/3641/نگاه-عدالت-محورانه-برای-بندر-امام-خمین/کپی شد!