ایستگاه قطار بندر امام خمینی(ره) بعد از گذشت ۸۰سال بین راهی شد؟

به گزارش خبر بندر امام خمینی(ره)، مسافران قطار بندر امام خمینی(ره) به اهواز روز گذشته بصورت سرپایی مسیر را طی کردند.

در حالی که بندر امام خمینی(ره) سال ها مبدا حرکت قطار به مقصد اهواز بوده است، روز گذشته مسافرانی که در ایستگاه بندر امام خمینی(ره) در انتظار سوار شدن بر قطار بودند نتوانستند بلیط تهیه کنند و بصورت سرپایی مسیر را طی کردند.

همین امر باعث شد تعدادی از مسافران حاضر به سوار شدن بر قطار نشوند.

https://biknews.ir/3374کپی شد! https://khabarbandaremamkhomeyni.ir/3374/ایستگاه-قطار-بندر-امام-خمینیره-بعد-از/کپی شد!