گزارش تصویری پیاده روی اربعین

گزارش تصویری پیاده روی اربعین حسینی

عکاس: عبدالرحمن یابری محمد

پیاده روی اربعین | عبدالرحمن یابری محمدپیاده روی اربعین | عبدالرحمن یابری محمدپیاده روی اربعین | عبدالرحمن یابری محمدپیاده روی اربعین | عبدالرحمن یابری محمدپیاده روی اربعین | عبدالرحمن یابری محمدپیاده روی اربعین | عبدالرحمن یابری محمدپیاده روی اربعین | عبدالرحمن یابری محمد

https://biknews.ir/3345کپی شد! https://khabarbandaremamkhomeyni.ir/3345/گزارش-تصویری-پیاده-روی-اربعین/کپی شد!