شورای امید، شهرداری ورشکسته

“شهرداری بندر امام خمینی(ره) ۱۱۰ میلیارد تومان بدهی دارد” این تیتری بود که بر خروجی بسیاری از رسانه ها قرارگرفت. تجربه نشان داده است این بدهی پایان بدهی شهرداری بندر امام خمینی(ره) نخواهد بود و قطعا همچون شهردارهای پیشین که وارث بدهی شهرداران قبل از خود بودند، شهردار منتخب هم وارث بدهی های جمع شده تا امروز خواهد بود.

شورای جدید نیز در اولین نشست خبری، بیشتر تمرکز خود را روی بدهی و “تشکیل کمیته بررسی وضعیت بدهی” قرار داده و در کنار آن به موضوع انتخاب شهردار و درجه شهرداری دیگر شهرها توجه کرد. این رویکرد نشانه هایی از ارائه پیشنهاد برای برون رفت از مشکلات و برنامه ریزی توسعه محور در خود نداشت و در پاسخ به سوالات مهم شهری، با کلی گویی به دنبال برنامه ریزی در آینده بودند.

اما چرا شورای شهر پنجم؛ زودتر از شهردار منتخب از بدهی شهرداری ورشکستگی آن پرده برداشت؟ این موضوع می تواند از چند نظر مورد بررسی قرار گیرد.
شورای شهر برای توجیهات آینده خود سریع تر از شهردار جدید، به این بحران مالی ورود کرد تا بهانه ای برای فعالیت های آینده خود ایجاد کند؟
از ابتدا به بدنبال روشنگری افکار عمومی هستند.
با سمت و سو دادن مردم به موضوعاتی همچون کمیته بررسی بدهی و امثالهم اذهان عمومی را از موضوعاتی مهمی مانند شهرستان شدن منحرف نمایند؟
شاید هم واقعا برنامه هایی برای مشکلات شهری دارند ولی نمی خواهند تا زمان اجرای آنها نرسیده برای مردم بازگو نمایند.

از آنجایی که شورای پنجم با شعار استقلال فکری و برنامه‌ریزی فعالیت خود را آغاز کرد و عقبه آن به موضوع انتخاب شهردار برمی گردد که حدود ۲ ماه قبل از فعالیت رسمی خود آنرا کلید زدند، باید صبر کرد و دید که آیا ۱۱۰ میلیارد بدهی مانعی خواهد شد برای عدم محقق شدن برخی از فعالیت ها یا توجیهی برای کارهای مورد نظر عده ای خاص.

نویسنده: عبدالرحمن یابری محمد

https://biknews.ir/3293کپی شد! https://khabarbandaremamkhomeyni.ir/3293/شورای-امید،-شهرداری-ورشکسته/کپی شد!