گزارش تصویری بازی دریانوردان خلیج فارس و نفت اهواز

عکسان: سید ایمان صالحی و عباس رضاوی

https://biknews.ir/2736کپی شد! https://khabarbandaremamkhomeyni.ir/2736/گزارش-تصویری-بازی-دریانوردان-خلیج-فار/کپی شد!