ارائه گواهی سوءپیشینه برای انتخابات شوراها الزامی است

ارائه گواهی عدم سوء پیشینه توسط داوطلبان انتخابات شوراها الزامی است.


داوطلبان از امروز به دفاتر پلیس ۱۰+ مراجعه کنند.
به دلیل زمان‌بر بودن گواهی مذکور، متقاضیان باید به قید فوریت، اقدام لازم را در این خصوص به عمل آورند.

https://biknews.ir/2586کپی شد! https://khabarbandaremamkhomeyni.ir/2586/ارائه-گواهی-سوءپیشینه-برای-انتخابات-ش/کپی شد!