حضور پر شور مردم بندر امام خمینی(ره) ساعات پایانی رای گیری

با توجه با تاریکی و خنک شدن هوا موج دوم حضور پرتعداد مردم در پای صندوق های رای آغاز شده است و همچنان در حال افزایش است
عکس:
احمد خرمی

 

https://biknews.ir/16441کپی شد! https://khabarbandaremamkhomeyni.ir/16441/حضور-پر-شور-مردم-بندر-امام-خمینیره-ساع/کپی شد!