انفجار ترانس برق در شادگان به علت گرمای هوا
فشار بالای بار مصرف و گرمای هوا سبب انفجـــار ترانــس برق در شادگان استان خوزستان شد.