همایش خودروهای لوکس و کلاسیک بندر امام خمینی(ره) به روایت تصویر

همایش خودروهای لوکس و کلاسیک در روز جمعه مورخ ۹۶/۱۰/۰۱ برای نخستین بار در سطح شهرستان در بندر امام خمینی(ره) برگزار شد.

عکاس: علی صالحی

 

همایش خودروهای لوکس و کلاسیک بندر امام خمینی(ره) | عکاس: علی صالحی

همایش خودروهای لوکس و کلاسیک بندر امام خمینی(ره) | عکاس: علی صالحی

همایش خودروهای لوکس و کلاسیک بندر امام خمینی(ره) | عکاس: علی صالحی

همایش خودروهای لوکس و کلاسیک بندر امام خمینی(ره) | عکاس: علی صالحی

همایش خودروهای لوکس و کلاسیک بندر امام خمینی(ره) | عکاس: علی صالحی

همایش خودروهای لوکس و کلاسیک بندر امام خمینی(ره) | عکاس: علی صالحی

همایش خودروهای لوکس و کلاسیک بندر امام خمینی(ره) | عکاس: علی صالحی | شهاب پیشانی دار

همایش خودروهای لوکس و کلاسیک بندر امام خمینی(ره) | عکاس: علی صالحی | شهاب پیشانی دار

همایش خودروهای لوکس و کلاسیک بندر امام خمینی(ره) | عکاس: علی صالحی

همایش خودروهای لوکس و کلاسیک بندر امام خمینی(ره) | عکاس: علی صالحی

همایش خودروهای لوکس و کلاسیک بندر امام خمینی(ره) | عکاس: علی صالحی

همایش خودروهای لوکس و کلاسیک بندر امام خمینی(ره) | عکاس: علی صالحی

همایش خودروهای لوکس و کلاسیک بندر امام خمینی(ره) | عکاس: علی صالحی

همایش خودروهای لوکس و کلاسیک بندر امام خمینی(ره) | عکاس: علی صالحی

همایش خودروهای لوکس و کلاسیک بندر امام خمینی(ره) | عکاس: علی صالحی

همایش خودروهای لوکس و کلاسیک بندر امام خمینی(ره) | عکاس: علی صالحی

همایش خودروهای لوکس و کلاسیک بندر امام خمینی(ره) | عکاس: علی صالحی

همایش خودروهای لوکس و کلاسیک بندر امام خمینی(ره) | عکاس: علی صالحی

https://biknews.ir/3503کپی شد! https://khabarbandaremamkhomeyni.ir/3503/همایش-خودروهای-لوکس-و-کلاسیک-بندر-امام/کپی شد!