گزارش تصویری مراسم روز دانشجو با چاشنی طنز در دانشگاه آزاد ماهشهر

گزارش تصویری اختصاصی خبر بندر امام خمینی(ره) از مراسم روز دانشجو با چاشنی طنز در دانشگاه آزاد ماهشهر

 

عکاس: علی صالحی

 

مراسم روز دانشجو با چاشنی طنز در دانشگاه آزاد ماهشهر

مراسم روز دانشجو با چاشنی طنز در دانشگاه آزاد ماهشهر

مراسم روز دانشجو با چاشنی طنز در دانشگاه آزاد ماهشهر

مراسم روز دانشجو با چاشنی طنز در دانشگاه آزاد ماهشهر

مراسم روز دانشجو با چاشنی طنز در دانشگاه آزاد ماهشهر

مراسم روز دانشجو با چاشنی طنز در دانشگاه آزاد ماهشهر

مراسم روز دانشجو با چاشنی طنز در دانشگاه آزاد ماهشهر

مراسم روز دانشجو با چاشنی طنز در دانشگاه آزاد ماهشهر

مراسم روز دانشجو با چاشنی طنز در دانشگاه آزاد ماهشهر

مراسم روز دانشجو با چاشنی طنز در دانشگاه آزاد ماهشهر

مراسم روز دانشجو با چاشنی طنز در دانشگاه آزاد ماهشهر

مراسم روز دانشجو با چاشنی طنز در دانشگاه آزاد ماهشهر

مراسم روز دانشجو با چاشنی طنز در دانشگاه آزاد ماهشهر

مراسم روز دانشجو با چاشنی طنز در دانشگاه آزاد ماهشهر

مراسم روز دانشجو با چاشنی طنز در دانشگاه آزاد ماهشهر

مراسم روز دانشجو با چاشنی طنز در دانشگاه آزاد ماهشهر

مراسم روز دانشجو با چاشنی طنز در دانشگاه آزاد ماهشهر

مراسم روز دانشجو با چاشنی طنز در دانشگاه آزاد ماهشهر

مراسم روز دانشجو با چاشنی طنز در دانشگاه آزاد ماهشهر

مراسم روز دانشجو با چاشنی طنز در دانشگاه آزاد ماهشهر

https://biknews.ir/3394کپی شد! https://khabarbandaremamkhomeyni.ir/3394/گزارش-تصویری-مراسم-روز-دانشجو-با-چاشنی/کپی شد!