از تراکم فروشی تا پارک و فضای سبز فروشی و اخیرا پیاده رو فروشی!

از تراکم فروشی تا پارک و فضای سبز فروشی و اخیرا پیاده رو فروشی!

بعد از مشاهده فروش بخشی از محدود فضای پارکها، چشم مان به فروش فضای سبز محله ای روشن شد.
اول بدون توجه به عرض کوچه ها، تراکم فروختند و بعد به بهانه رفع مشکل رفت و آمد به حریم فضاهای سبز تجاوز شد.
اما چند روزی است که رسما شاهد تملک معابر عمومی و پیاده روها هستیم، مگر می شود هر کس پول داشت هرچه خواست بتواند انجام بدهد. اخیرا فضای پیاده رو توسط یک اغذیه فروشی در یک سه راه شلوغ و با ترافیک بالا، محصور شده و تبدیل به فضای تجاری شده است.
اگر شهرداری اجازه این موارد را داده، طبق کدام مجوز و مصلحت شهری؟ و اگر بدون مجوز بوده، وظیفه برخورد با این موارد مگر بر عهده شهرداری نیست؟
شهرداری ها موظفند از فعالیتها و تصرفاتی که مانع از بهره برداری عمومی از پیاده روها و معابر عمومی است، جلوگیری کنند. به این مسئولیت، در تبصره یک ماده ۵۵ قانون شهرداری ها، تصریح شده است.
تا دیر نشده باید جلوی این پدیده خطرناک دست اندازی به امکان عمومی را گرفت و گرنه هر روز منتظر موارد مشابه باشیم.
نویسنده: عمار

https://biknews.ir/3230کپی شد! https://khabarbandaremamkhomeyni.ir/3230/از-تراکم-فروشی-تا-پارک-و-فضای-سبز-فروشی/کپی شد!