پنج گزینه نهایی برای تصدی شهرداری بندر امام خمینی(ره) بر اساس امتیاز مشخص شده است

بهنام ادیبی عضو شورای چهارم و منتخب شورای پنجم در گفتگو با خبر بندر امام خمینی(ره) مطرح کرد: پنج گزینه نهایی برای تصدی پست شهرداری بندر امام خمینی(ره) بر اساس امتیاز مشخص شده است.

ادیبی افزود: پنج نفر به احتمال قوی آقایان نصیری فر، پاپی، طلوعی، عبیاوی و سبزوار هستند که شهردار بندر امام خمینی(ره) یکی از این افراد خواهد بود.

وی یادآور شد: این گزینه ها نهایی نبوده و جلسه نهایی جهت مشخص شدن اسامی افراد امروز بعدازظهر در محل سالن جلسات شورای اسلامی شهر برگزار خواهد شد.

از افراد راه یافته به مرحله نهایی نصیری فر شهردار فعلی بیشترین امتیاز را کسب کرده است.

https://biknews.ir/3153کپی شد! https://khabarbandaremamkhomeyni.ir/3153/پنج-گزینه-نهایی-برای-تصدی-شهرداری-بندر/کپی شد!