دفترچه بیمه سلامت در بندر امام خمینی(ره) ارائه نمی شود

پیام های متعددی از شهروندان به خبر بندر امام خمینی(ره) رسیده است و از عدم ارائه دفترچه خدمات درمانی بیمه سلامت در بندر امام خمینی(ره) ابراز شکایت داشته اند.

با پیگیری خبر بندر امام خمینی(ره) محرز شد ۲ مرکز ارائه دفترچه درمانی بیمه سلامت برای بندر امام خمینی(ره) در سایت سازمان بیمه سلامت مشخص شده است اما این مراکز از ارائه خدمات سر باز میزنند و شهروندان به اجبار به ماهشهر مراجعه می کنند.

حال باید مشخص شود علت عدم ارائه دفترچه درمانی بیمه سلامت توسط این دو دفتر پیشخوان خدمات دولت چیست؟

https://biknews.ir/3146کپی شد! https://khabarbandaremamkhomeyni.ir/3146/دفترچه-بیمه-سلامت-در-بندر-امام-خمینیره/کپی شد!