روز قدس، بندر امام خمینی(ره) به روایت تصویر

عکاسان: علی صالحی ، عباس رضاوی

https://biknews.ir/2916کپی شد! https://khabarbandaremamkhomeyni.ir/2916/روز-قدس،-بندر-امام-خمینیره-به-روایت-تص/کپی شد!