سید عباس هاشمی نصب قهرمان بوکس ایران از بندر امام خمینی(ره) مسئول هماهنگی شورای بوکس استان خوزستان شد

سید عباس هاشمی نصب قهرمان بوکس ایران از بندر امام خمینی(ره) مسئول هماهنگی شورای بوکس استان خوزستان شد

به گزارش خبر بندر امام خمینی(ره) سید عباس هاشمی نصب طی حکمی که از سوی رئیس شورای بوکس حرفه ای ایران صادر شد به عنوان مسئول هماهنگی شورای بوکس حرفه ای ایران در استان خوزستان منصوب گردید.

https://biknews.ir/2877کپی شد! https://khabarbandaremamkhomeyni.ir/2877/سید-عباس-هاشمی-نصب-قهرمان-بوکس-ایران-از/کپی شد!