گزارش تصویری سخنرانی دکتر حسن عباسی در بندر امام خمینی(ره)

سخنرانی دکتر حسن عباسی در بندر امام خمینی(ره) با موضوع “ثمره فؤاد فاطمیون”

https://biknews.ir/2596کپی شد! https://khabarbandaremamkhomeyni.ir/2596/گزارش-تصویری-سخنرانی-دکتر-حسن-عباسی-در/کپی شد!