کسب مقام دوم جوانان و سوم نونهالان در مسابقات در رشته رزم آوران

بندر امام خمینی(ره) در رشته رزم آوران مقام دوم جوانان و سوم نونهالان در مسابقات روز جمعه شهرستان دزفول را کسب کرد.

https://biknews.ir/2532کپی شد! https://khabarbandaremamkhomeyni.ir/2532/کسب-مقام-دوم-جوانان-و-سوم-نونهالان-در-مس/کپی شد!