انتخاب شهردار بندر امام خمینی خوراک خبرخوان خوراک اتم

بهنام ادیبی عضو شورای چهارم و منتخب شورای پنجم در گفتگو با خبر بندر امام خمینی(ره) مطرح کرد: پنج گزینه نهایی برای تصدی پست شهرداری بندر امام خمینی(ره) بر اساس امتیاز مشخص شده است. ادیبی…