اعلام برنامه‌های درسی روز نهم فروردین شبکه های سیما

به گزارش خبر بندر امام خمینی(ره)، برنامه تلویزیونی آموزش مکمل برای مقاطع مختلف تحصیلی که ازطریق شبکه‌های آموزش و چهار در روز شنبه نهم فروردین ماه ۱۳۹۹ پخش می‌شود به شرح زیر است:

متوسطه دوره اول:

ساعت٩ تا٩:٣٠درس ادبیات و نگارش  پایه۷

ساعت٩:٣٠ تا١٠ درس ریاضی   پایه۹

ساعت١٠ تا ١٠:٣٠ درس علوم تحربی پایه۸

دوره ابتدایی:

ازساعت١٠:٣٠ تا۱۱فارسی و نگارش  پایه اول

از ساعت ۱۱ تا۱۱:۳۰ بازی و ریاضی   پایه دوم

از ساعت ١١:٣٠ تا١٢علوم تجربی و تفکر پایه سوم

ازساعت١٢تا١٢:٣٠ بازی و ریاضی  پایه چهارم

از ساعت ١٢:٣٠ تا١٣ فارسی و نگارش پایه پنجم

از ساعت ١٣:٢٠ تا۱۳:۴٠  علوم تجربی و تفکر  پایه ششم

متوسطه دوم:

ساعت۱۵درس زبان انگلیسی پایه١٠

ساعت١۵:٣٠ درس هندسه٣  پایه۱٢

ساعت۱۶درس زیست شناسی ١ پایه ١٠

ساعت۱۶:۳۰درس زیست شناسی٢  پایه١١

ساعت۱۷ درس زبان انگلیسی  پایه ١٢

ساعت۱۷:۳۰درس ریاضیات گسسته پایه۱۲

شبکه۴

ساعت۸تا۸:۳۰درس جامعه شناسی١  پایه۱۰

ساعت۸:۳۰تا۹درس علوم و معارف قرانی ٢ پایه۱١

ساعت۹تا٩:٣٠درس جامعه شناسی ٢ پایه۱۱

ساعت۹:۳۰ تا١٠درس دین و زندگی ٣  پایه۱۲

ساعت۱۰تا١٠:٣٠درس علوم و فنون ادبی ٣ پایه۱۲

ساعت۱۰:۳۰تا۱۱درس دانش فنی تخصصی پایه۱۲

ساعت۱۱تا١١:٣٠ درس مکانیک خودرو  پایه یازدهم

ساعت۱۱:۳۰تا١٢ درس ریاضی ١ فنی و حرفه ای و کاردانش پایه ١٠

https://biknews.ir/11152کپی شد! https://khabarbandaremamkhomeyni.ir/11152/اعلام-برنامه‌های-درسی-روز-نهم-فروردین/کپی شد!