حسن سیاحی خوراک خبرخوان خوراک اتم

مدال آوری ورزشکاران بندر امامی در رشته رزمی سوپر ساباکی به کشور هندوستان و برگزاری مسابقات قهرمانی ۲۰۱۶ در دهلی نو با شرکت ۲۸ کشور، آقایان حسن سیاحی در وزن ۷۰-کیلوگرم مقام اول، رسول…