مجوز احداث بندر صیادی در بندر امام خمینی(ره) تمدید شد

https://biknews.ir/5696کپی شد! https://khabarbandaremamkhomeyni.ir/5696/مجوز-احداث-بندر-صیادی-در-بندر-امام-خمین/کپی شد!