اعتراض مجری شبکه خوزستان

مجری شبکه خوزستان در اعتراض به وضعیت هوای استان، با ماسک در برنامه زنده تلویزیونی حاضر شد.

https://biknews.ir/2537کپی شد! https://khabarbandaremamkhomeyni.ir/2537/اعتراض-مجری-شبکه-خوزستان/کپی شد!