لیست نهایی نامزدهای شوراهای اسلامی شهر بندر امام خمینی (ره) اعلام شد

در اجرای ماده ۵۴ قانون انتخابات و ماده ۵۶ آیین نامه اجرایی اسامی و کد نامزدهای ششمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر بندر امام خمینی (ره) منتشر شد. 

به گزارش خبر بندر امام خمینی(ره)، فریدون بندری فرماندار شهرستان بندرماهشهر صبح روز دوشنبه ۱۷ خرداد ماه ۱۴۰۰ درباره نامزدهای احراز صلاحیت شده ششمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر بندر امام خمینی(ره)، اظهار داشت: در اجرای ماده ۵۱ قانون انتخابات و ماده ۵۶ آیین نامه اجرایی، ششمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در روز جمعه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۸ برگزار می شود.

وی در ادامه اسامی نامزدهای انتخابات شورای اسلامی شهر بندر امام خمینی(ره) را اعلام کرد:

١- خانم حدیث ارجمند زیارتی فرزند محمدرضا کد نامزد ۱۲۵

۲- آقای محمد اسلامی نسب فرزند عبدالرضا کد نامزد ۱۲۶

۳- آقای محمدسعید اکبری فرزند على کد نامزد ۱۲۷

۴- آقای عمار البوغبیش فرزند عزیز کد نامزد ۱۲۸

۵- آقای هادی البوغبیش فرزند غنوم کد نامزد ۱۲۹

۶- آقای مسلم بچاری لفته فرزند عبدالرضا کد نامزد ۱۴۵

۷- آقای ایمان بهمئی فرزند یحیى کد نامزد ۱۴۶

۸- خانم هدیه بوعذار فرزند جلیل کد نامزد ۱۴۷

۹- آقای رضا پازدار مشهور به بازدار فرزند حسین کد نامزد ۱۴۸

۱۰- آقای ابراهیم پیرایش فرزند مصیب اله کد نامزد ۱۵۱

۱۱- آقای سجاد جعفریان فرزند جمشید کد نامزد ۱۵۴

۱۲- خانم نغمه جعفریان فرزند غلامرضا کد نامزد ۱۵۶

۱۳- آقای حیدر جعفری مجد فرزند ناظم کد نامزد ۱۵۷

۱۴- آقای هاشم جعفری مجد فرزند ناظم کد نامزد ۱۵۸

۱۵- خانم غزال جلیزی فرزند عبید کد نامزد ۱۵۹

۱۶- آقای اسماعیل جهانگیری کوه شاهی فرزند ابراهیم کد نامزد ۱۶۲

۱۷- آقای هدایت جوکار فرزند نورعلی کد نامزد ۱۶۴

۱۸- آقای مصطفی حاجی دیوان بچاری مشهور به مصطفی بچاری فرزند صمد کد نامزد ۱۶۵

۱۹- آقای هادی حریصی مشهور به هادی دیراوی فرزند شهاب کد نامزد ۱۶۷

۲۰- آقای حسین حسینی فرزند فتح الله کد نامزد ۱۶۸

۲۱- آقای مهرداد حمودی فرزند عبدالحسین کد نامزد ۱۶۹

۲۲- آقای سمیر حمید فرزند عبداله کد نامزد ۱۷۱

۲۳- آقای بهرام حیدریان فرزند غلامحسین کد نامزد ۱۷۲

۲۴- آقای میثم خفائی زاده فرزند عوده کد نامزد ۱۷۵

۲۵- آقای عبدالحسن راشدی فرزند مجید کد نامزد ۱۷۹

۲۶- آقای فواد راشدی فرزند عبدالحسین کد نامزد ۱۸۲

۲۷- آقای کمال راشدی فرزند عبدالکریم کد نامزد ۱۸۴

۲۸- آقای جهاد رجبی فرزند عبدالرضا کد نامزد ۱۸۵

۲۹- آقای جعفر رشیدی فرزند رعید کد نامزد ۱۸

۳۰- آقای قاسم رضائیان فرزند محمد قلی کد نامزد ۱۸۷

۳۱- آقای جواد رضوی فرزند فریح کد نامزد ۱۸۹

۳۲- آقای اصغر روحی اصفهانی اصل مشهور به اصغر روحی فرزند محمود کد نامزد ۱۹۱

۳۳- خانم رقیه روزی فرزند شکراله کد نامزد ۱۹۲

۳۴- آقای عبدالقادر روسی محمدی فرزند لطیف کد نامزد ۱۹۴

۳۵- آقای پرویز زلقی فرزند محمدعلی کد نامزد ۱۹۵

۳۶- آقای مصطفی سکرانی فرزند محمدحسین کد نامزد ۱۹۶

۳۷- آقای بهرام شمالی پور فرزند ناصر کد نامزد ۲۱۲

۳۸- آقای جواد شیریان مهشاد فرزند یار على کد نامزد ۲۱۴

۳۹- آقای امید صالح وندی فرزند غلامرضا کد نامزد ۲۱۵

۴۰- آقای سیدمحمد طباطبائی نسب مشهور به خرسانی – خراسانی فرزند سید مطر کد نامزد ۲۱۶

۴۱- آقای مرتضی عبدزاده فرزند حمید کد نامزد ۲۱۸

۴۲- آقای حکیم عتیقی فرزند عبدالمجید کد نامزد ۲۴۱

۴۳- آقای حسین عساکره فرزند نعمت اله کد نامزد ۲۴۲

۴۴- آقای عباس عساکره فرزند حمید کد نامزد ۲۴۵

۴۵- آقای محمود عساکره فرزند عیسی کد نامزد ۲۴۶

۴۶- آقای ناصر عساکره فرزند ظهیر کد نامزد ۲۴۷

۴۷- آقای فوأد عفراوی فرزند عزیز کد نامزد ۲۴۸

۴۸- آقای عبدالرضا فاطمی کیا مشهور به عبدالرضا جراحی فرزند عوید کد نامزد ۲۴۹

۴۹- آقای فیروز فتاحی فرزند نادر کد نامزد ۲۵۱

۵۰- آقای بهزاد فلاحى فرزند غلامرضا کد نامزد ۲۵۲

۵۱- آقای پیمان فلاحی فرزند عیدی کد نامزد ۲۵۴

۵۲- آقای فردین فلاحی فرزند قاسمعلی کد نامزد ۲۵۶

۵۳- آقای مهدی فلاحی فرزند یداله کد نامزد ۲۵۷

۵۴- آقای علی شیر قاسمی مشهور به علی قاسمی فرزند باقر کد نامزد ۲۵۹

۵۵- آقای فرید قنواتی فرزند مندنی کد نامزد ۲۶۲

۵۶- آقای مهدی قنواتی فرزند کیومرث کد نامزد ۲۶۴

۵۷- آقای علی کریماوی فرزند عیسی کد نامزد ۲۶۵

۵۸- آقای محسن کریم خواه فرزند کامل کد نامزد ۲۶۷

۵۹- آقای سعید ماضی زاده فرزند عبدالله کد نامزد ۲۶۹

۶۰- آقای قاسم مچاسبه مشهور به بریهی فرزند ضاحی کد نامزد ۲۷۱

۶۱- آقای امیر محبی اصل مشهور به ناجح آلبوغبیش فرزند خسرو کد نامزد ۲۷۲

۶۲- آقای علی محسنی فرزند عبدالأمیر کد نامزد ۲۷۴

۶۳- آقای مصطفی محمدزاده فرزند احمد کد نامزد ۲۷۵

۶۴- آقای علیرضا مرادی پور فرزند محمدرضا کد نامزد ۲۷۶

۶۵ – آقای ناصر مسلمی نسب فرزند فاضل کد نامزد ۲۷۸

۶۶- آقای علی مطوری مشهور به مطور فرزند حمزه کد نامزد ۲۷۹

۶۷- آقای احمد مقدم فرزند جواد کد نامزد ۲۸۱

۶۸- خانم سهام منصوری فرزند فالح کد نامزد ۲۸۲

۶۹- آقای سیدامین موسوی فرزند سیدحسین کد نامزد ۲۸۵

۷۰- آقای سیداباد موسوی فرزند سیدعبدالزهرا کد نامزد ۲۸۶

۷۱- آقای سیدعدنان موسوی فرزند موسی کد نامزد ۳۸۷

۷۲- آقای سیدهادی موسوی فرزند سید کریم کد نامزد ۲۸۹

۷۳- آقای سیدقاضی موسوی طیب فرزند سید یوسف کد نامزد ۲۹۱

۷۴- آقای محمد ناصریان زاده فرزند فرید کد نامزد ۲۹۲

۷۵- آقای عبداله نیک زاد فرزند صید محمد کد نامزد ۲۹۶

۷۶- آقای علی نیک زاد فرزند عبدالرضا کد نامزد ۲۹۷

۷۷- آقای سید محمد هاشمی فرزند سیدحمید کد نامزد ۲۹۸

بندری در ادامه تاکید کرد: تعداد اعضای اصلی شورای اسلامی بندر امام خمینی(ره) ۷ نفر است ، رأی دهندگان در روز اخذ رأى فقط اسامی تعداد حداکثر ۷ نفر را می‌توانند در برگ رأی بنویسند.

وی گفت: هیأت اجرایی شهرستان مستقر در فرمانداری بندرماهشهر در اجرای ماده ۵۲ قانون انتخابات شوراهای اسلامی کشور از تاریخ انتشار این آگهی تا دو روز پس از اعلام نتیجه اخذ رأی، آماده دریافت شکایات انتخاباتی می باشد .
فرماندار شهرستان بندرماهشهر در پایان تاکید کرد: شکایاتی قابل رسیدگی خواهد بود که به استناد تبصره ۱ ذیل ماده ۷۰ آیین نامه اجرایی ، مشخصات شاکی یا شاکیان شامل نام و نام خانوادگی ، نام پدر ، نشانی محل کار با سکونت شاکی یا شاکیان را داشته باشد.

یادآور می‌شود طبق ماده ۷۵ قانون و ماده ۶۱ آیین نامه اجرایی انتخابات داوطلبانی که اسامی آنها اعلام شده می‌توانند تبلیغات را از ۲۰ تا ۲۶ خردادماه به مدت هفت روز به انجام برسانند.

انتخابات ششمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا همزمان با انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ در سراسر کشور برگزار می‌شود.

انتهای پیام/و

https://biknews.ir/12870کپی شد! https://khabarbandaremamkhomeyni.ir/12870/لیست-نهایی-نامزدهای-شوراهای-اسلامی-شه/کپی شد!